Producent
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Bubble&Co.

 

Sklep Internetowy Bubble&Co. prowadzony jest przez firmę Bubble&Co. Magdalena Gawlik z siedzibą
ul. Prof. Adama Bochnaka 7, 30-698 Kraków,
NIP 679-302-14-01, dalej zwaną „Bubble&Co.”.

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Bubble&Co., składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Bubble&Co., dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientom za pośrednictwem Serwisu Sklepu Internetowego Bubble&Co. bezpłatnie,
  w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści przez Klientów za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Bubble&Co., w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego  oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
  a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Ze Sklepem Internetowym Bubble&Co można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu +48 606-793-298 lub adresem e-mail info@bubbleandco.pl 
 6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Bubble&Co. zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Bubble&Co., w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Bubble&Co. lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Bubble&Co. do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Bubble&Co. jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
 8. Bubble&Co. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego
  z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 

§ 2 Rejestracja

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Bubble&Co. nie wymaga rejestracji. 
 2. Klient może kupić produkty w Sklepie Internetowym Bubble&Co. po zarejestrowaniu się albo bez rejestracji. 
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym Bubble&Co., jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego,
  są nieodpłatne. 
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Bubble&Co. (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz, podając następujące dane: 
  a) Imię i nazwisko
  b) Adres zamieszkania: ulica i numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj
  c) Numer telefonu
  d) Adres e-mail
  e) Hasło 

a następnie zapoznać się i zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Bubble&Co. oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień i w celach marketingowych.  

 1. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Bubble&Co. każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym: adresu e-mail oraz hasła.
 2. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Bubble&Co. należy wysłać wiadomość e-mail z adresu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Bubble&Co. z prośbą o usunięcie konta.

 

§ 3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Bubble&Co. stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Bubble&Co: 
  a) zawierają wszystkie podatki, cła i podawane są w złotych polskich
  b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Bubble&Co. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania
  i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 4 Zawarcie umowy

 1. Klient może złożyć zamówienie tylko na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Bubble&Co. siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Zamówienie na produkty można złożyć po zarejestrowaniu się albo bez rejestracji.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zarejestrowany powinien:
  a) wybrać produkt, klikając opcję "Do koszyka"
  b) wybrać sposób dostawy 
  c) ewentualnie zmienić ilość zamawianych produktów
  d) kliknąć opcję "Zamawiam"
  e) zalogować się
  f) wpisać wymagane dane oraz ewentualne uwagi/informacje dodatkowe, a jeżeli Klient chce otrzymać fakturę, wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury
  g) kliknąć opcję „Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień i w celach marketingowych”
  h) kliknąć opcję „Podsumowanie”
  i) kliknąć opcję „Potwierdzam zakup i płacę”.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient niezarejestrowany powinien:
  a) wybrać produkt, klikając opcję „Do koszyka”
  b) wybrać sposób dostawy
  c) ewentualnie zmienić ilość zamawianych produktów
  d) kliknąć opcję „Zamawiam”
  e) wpisać wymagane dane (imię, nazwisko, ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, adres email) oraz ewentualne uwagi/informacje dodatkowe, a jeżeli Klient chce otrzymać fakturę, wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury
  f) kliknąć opcję „Zapoznałem się z regulaminem i akceptuje jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień i w celach marketingowych”
  g) kliknąć opcję „Podsumowanie”
  h) kliknąć opcję „Potwierdzam zakup i płacę”.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Bubble&Co. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.  Oferta wiąże tylko wówczas, gdy jeśli Bubble&Co. niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Bubble&Co.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Bubble&Co. zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres
  e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Bubble&Co. o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. Klient otrzyma również na adres e-mail wiadomość elektroniczną z informacją, że przesyłka z zamówionymi produktami została nadana.
 7. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu kliknięcia opcji "Potwierdzam zakup i płacę" (ostatni krok przy składaniu zamówienia). Późniejsza zmiana zamówienia zależy od zgody Bubble&Co. w odpowiedzi na prośbę klienta złożoną w formie e-maila lub telefonicznie. 
 8. Bubble&Co. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 
  a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
  b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Bubble&Co. może zaproponować Klientowi:  
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep Internetowy będzie zwolniony
  z obowiązku realizacji zamówienia); 
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części);
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 
 11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), Bubble&Co. dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany
  w koncie Klienta. 
 12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Bubble&Co. zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
§ 5 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Bubble&Co.

 1. Klient, który zarejestrował się w Sklepie Internetowym Bubble&Co., może korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, w szczególności może dodawać opinie o produkcie pod wybranym przez siebie Nickiem. 
 2. Opinie przed ich upublicznieniem na stronie internetowej Sklepu podlegają akceptacji przez Bubble&Co.
 3. Opinie o produkcie oraz Nick będą widoczne dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego Bubble&Co.
 4. Treści zamieszczane przez Klienta w serwisie Sklepu Internetowego Bubble&Co. nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Bubble&Co., w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat opinie, materiały o charakterze promującym lub reklamowym,
  w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Bubble&Co., w której zostały zamieszczone – opinie powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 5. Klient z momentem zamieszczenia opinii: 
  a) oświadcza, iż władny jest zamieścić daną opinię w serwisie Sklepu Internetowego, w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób;
  b) oświadcza, iż dana opinia nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  c) udziela Bubble&Co. nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z powyższej opinii w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sklepu Internetowego. Klientowi z tytułu udzielenia Bubble&Co. powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Bubble&Co.

 

§ 6 Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  a) z góry (przed wysłaniem przesyłki) – przelewem bankowym, również za pomocą systemu płatności Dotpay. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Bubble&Co. poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność. W przypadku zapłaty za pomocą systemu Dotpay możliwa jest płatność:

  (i) za pomocą karty kredytowej – Klient zostaje przekierowany na stronę internetową Dotpay i dokonuje wyboru kanału płatności (Karta Kredytowa). Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Centrum Autoryzacji Kart – PolCard, gdzie wprowadza dane niezbędne do obciążenia karty. Na stronie Dotpay zostaje wyświetlone potwierdzenie transakcji, potwierdzenie zostaje wysłane również na e-mail wskazany w formularzu płatności i panelu Mój Dotpay

  (ii) e-przelewem – Klient zostaje przekierowany na stronę internetową Dotpay i dokonuje wyboru kanału płatności (Banku). Następnie Klient otrzymuje instrukcję dalszego postępowania „krok po kroku”, nie ma możliwości automatycznego wypełnienia formularza płatności. Klient loguje się do Banku i dokonuje płatności, wpisując dane z instrukcji. Po dokonaniu transakcji, na stronie Dotpay wyświetla się informacja, że transakcja przebiegła pomyślnie. Powiadomienie o dokonanej transakcji przesyłane jest na adres e-mail podany w panelu Mój Dotpay

  (iii) e-transferem - Klient zostaje przekierowany na stronę internetową Dotpay i dokonuje wyboru kanału płatności (Banku). Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, Klientowi pokaże się uzupełniony formularz przelewu, wystarczy podać kod z SMS lub zdrapki, aby wysłać przelew. Po dokonaniu transakcji, na stronie Dotpay wyświetla się informacja, że transakcja przebiegła pomyślnie. Powiadomienie o dokonanej transakcji przesyłane jest na adres
  e-mail podany w panelu Mój Dotpay

  b) podczas odbioru przesyłki po dostarczeniu jej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego Bubble&Co.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Bubble&Co. e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia. 

 

§ 7 Dostawa i czas realizacji zamówień

 1. Nadanie przesyłki w przypadku płatności z góry nastąpi w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Bubble&Co. wpłaty, natomiast w przypadku płatności przy odbiorze – w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przez Bubble&Co. otrzymania zamówienia.
 2. Na terenie Polski zamówiony produkt może być dostarczony za pośrednictwem operatora logistycznego Apaczka lub paczkomatów InPost pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Przy zamówieniu produktów o wartości powyżej 200 zł, dostawa jest bezpłatna.
 4. Bubble&Co. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

 

§ 8 Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się. 
 2. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów. 
 3. Bubble&Co. wysyła Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 4. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Bubble&Co. Magdalena Gawlik z siedzibą
  ul. Prof. Adama Bochnaka 7, 30-698 Kraków.
 5. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 6. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 7. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku
  z czym towar uznaje się za niezwrócony). 
 8. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Bubble&Co. ma obowiązek zwrócić Klientowi zapłaconą cenę produktów oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Klient.
 9. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki zostanie dokonany przez Bubble&Co. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient. 
 10. Jeżeli Klient zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Klient nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy,
  z którego nastąpiła płatność za zamówione produkty.
 11. Jeżeli Klient zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient nie wskazał rachunku bankowego, Bubble&Co. wyśle do Klienta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Klientem w tej sprawie telefonicznie. 
 12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Reklamacje

 1. Sklep Internetowy Bubble&Co. zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży konsumentowi. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. 
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Klient może składając reklamację: 
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo jeżeli wada jest istotna, o odstąpieniu od umowy, chyba że Bubble&Co. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie
  b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
  w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Bubble&Co.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu
  z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. 
 4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Bubble&Co. Magdalena Gawlik z siedzibą ul. Prof. Adama Bochnaka 7, 30-698 Kraków. 
 5. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Na żądanie Bubble&Co. produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Koszt przesyłki ponosi Klient. Przesłanie produktu przez Klienta za pobraniem nie będzie akceptowane. 
 6. Bubble&Co., najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji
  i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Bubble&Co. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 7. Bubble&Co. nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych. 
 8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.
 9. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
 10. Jeżeli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 4 powyżej, a produkt na żądanie Bubble&Co. musi być odesłany wraz z reklamacją na koszt Klienta. 

§ 10 Promocje

 1. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego Bubble&Co. mogą znajdować się informacje o promocjach.
 2. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu promocji.
 3. Klient, który wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera z informacjami handlowymi na adres e-mail,
  otrzyma jednorazowy rabat.

 

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest firma Bubble&Co. Magdalena Gawlik z siedzibą ul. Prof. Adama Bochnaka 7,
  30-698 Kraków
 1. Klient może skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem wskazanym powyżej, lub pisząc na adres mailowy: info@bubbleandco.pl.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są od klientów w celu realizacji umowy sprzedaży, w celach podatkowych, marketingowych oraz windykacyjnych,       na skutek wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 b) oraz art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.
 3. Dane osobowe udostępniane są podmiotom wspierającym w świadczeniu przez nas usług, t.j. firmom kurierskim, pocztowym, informatycznym, prawnym.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przechowywane są dla celów ewentualnych reklamacji , celów windykacyjnych, marketingowych oraz rachunkowych i podatkowych, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 6. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z przepisów RODO tj. prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Przechowywanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych wynika z wymogów przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 10. Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
 11. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 12. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przesyłanie Newslettera oraz innych informacji handlowych.
 13. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 14. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

 1. Bubble&Co. dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. 
 2. Bubble&Co. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Bubble&Co. statystyk swojej obecności
  i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  
 6. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Bubble&Co. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Bubble&Co.
 8. Bubble&Co. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl